شرایط و ضوابط

رعایت مقررات فهرست مصادیق محتوای مجرمانه برای کلیه کاربران در فضای مجازی، از جمله کاربران فروشگاه اینترنتی «شیکالو» الزامی است.